035-6267484
[et_pb_fullwidth_header_extended title=”Algemene voorwaarden” background_layout=”dark” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” content_animation=”fadeIn” search_max_width_on_off=”on” title_font_color=”#ffffff” subhead_font_color=”#1c1042″ header_height=”400px” button_one_animation=”fadeIn” button_one_twod_hover_style=”hvr-grow” button_one_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” button_two_animation=”fadeIn” button_two_twod_hover_style=”hvr-grow” button_two_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” button_one_url=”#” button_two_url=”#” background_overlay_color=”rgba(38,27,58,0)” logo_image_animation=”fadeIn” header_image_animation=”fadeIn” image_orientation=”bottom” admin_label=”Alg. voorwaarden” _builder_version=”3.17.6″ title_font_size=”93px” subhead_font_size=”60px” content_font=”Roboto|on|||” content_font_size=”90px” content_line_height=”1em” input_font_size=”20px” input_letter_spacing=”1px” input_line_height=”1.1em” search_button_font_size=”20px” search_button_letter_spacing=”1px” search_button_line_height=”1.1em” background_image=”https://www.oraki.nl/wp-content/uploads/2017/08/Patroon-ORAKI-2-17.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_right” title_font_size_last_edited=”on|desktop” button_two_letter_spacing_hover=”0″ button_one_letter_spacing_hover=”0″ _i=”0″ _address=”0.0″ title_font_size_tablet=”93px” title_font_size_phone=”93px” /]
[et_pb_fullwidth_header_extended title=”Algemene voorwaarden” background_layout=”dark” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” content_animation=”fadeIn” search_max_width_on_off=”on” title_font_color=”#ffffff” subhead_font_color=”#1c1042″ header_height=”400px” button_one_animation=”fadeIn” button_one_twod_hover_style=”hvr-grow” button_one_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” button_two_animation=”fadeIn” button_two_twod_hover_style=”hvr-grow” button_two_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” button_one_url=”#” button_two_url=”#” background_overlay_color=”rgba(38,27,58,0)” logo_image_animation=”fadeIn” header_image_animation=”fadeIn” image_orientation=”bottom” admin_label=”Alg. voorwaarden” _builder_version=”3.17.6″ title_font_size=”93px” subhead_font_size=”60px” subhead_letter_spacing=”1px” content_font=”Roboto|on|||” content_font_size=”90px” content_line_height=”1em” input_font_size=”20px” input_letter_spacing=”1px” input_line_height=”1.1em” search_button_font_size=”20px” search_button_letter_spacing=”1px” search_button_line_height=”1.1em” background_size=”initial” background_position=”bottom_right” title_font_size_tablet=”70px” title_font_size_phone=”50px” title_font_size_last_edited=”on|phone” subhead_font_size_phone=”30px” subhead_font_size_last_edited=”on|phone” button_two_letter_spacing_hover=”0″ button_one_letter_spacing_hover=”0″ _i=”0″ _address=”1.0″ subhead_font_size_tablet=”60px” /]

Wij houden van transparant samenwerken en zaken doen. De O van Oraki staat niet voor niets voor Openheid. 

Ook over onze algemene voorwaarden doen we niet geheimzinnig. Dus geen kleine lettertjes, ergens verstopt op de site, maar gewoon toegankelijk en leesbaar. We hebben zelfs een prettig(er) leesbare samenvatting voor je gemaakt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

OPEN

TRAININGEN

Klik hier voor de volledige tekst

Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Oraki training & coaching (verder te noemen: Oraki) betreffende deelname aan trainingen en andere door Oraki aangeboden diensten, hierna te noemen ’training’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Oraki.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen de deelnemer en Oraki komt tot stand door het invullen en digitaal verzenden van het inschrijvingsformulier voor een training op de website van Oraki door de deelnemer (waarmee deelnemer zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden) en/of door betaling van de door Oraki toegezonden factuur betreffende de training. De overeenkomst is eveneens bindend voor de organisatie waar de deelnemer werkzaam is; indien relevant, moet voor deelnemer ‘de organisatie waar de deelnemer werkzaam is’ gelezen worden.

Annulering, verplaatsing of vervanging door deelnemer
Annulering is: het opheffen van de inschrijving voor de overeengekomen of latere startdatum van de training. Annulering dient per mail te geschieden.
Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag wordt €75,- annuleringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief locatiekosten en kosten van gekozen trainingsopties). Als de deelnemer zich binnen een jaar na annulering (met 100% betaling) opnieuw aanmeldt voor de geannuleerde training, ontvangt hij/zij 50% korting op de dan geldende trainingsprijs (niet op locatiekosten en kosten van trainingsopties).
Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag worden –naast de trainingsprijs- ook de locatie- en verzorgingskosten in rekening gebracht.
Een ingeschreven deelnemer kan zich -tot 2 weken voor aanvang van de training- laten vervangen door een andere deelnemer, mits de vervanger past binnen de doelgroep van de betreffende training en het eventuele intakegesprek nog plaats kan vinden. Hiervoor brengt Oraki €75 vervangingskosten in rekening. De overige genoemde annuleringsregels vervallen in dat geval.
Afwezigheid tijdens de eerste trainingsdag of het intakegesprek wordt aangemerkt als annulering van de volledige training. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen, tenzij de directie van Oraki (in uitzonderlijke situaties) anders beslist. Het niet deelnemen aan méér dan 1 trainingsdag wordt eveneens aangeduid als annulering van de volledige training.

Annulering of wijziging door Oraki
Oraki heeft het recht een training te annuleren, bijvoorbeeld als het aantal ingeschreven deelnemers te laag is. In overleg met de ingeschreven deelnemers wordt gezocht naar een passend alternatief (bijvoorbeeld trainen in een kleinere setting of doorschuiven naar een latere startdatum). Als er geen passend alternatief gevonden kan worden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht c.q. worden reeds betaalde kosten onmiddellijk terugbetaald.
Annulering door Oraki leidt niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan deelnemers.
In geval van annulering van een enkel(e) trainingsdag/-blok, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer, zal Oraki zo spoedig mogelijk een nieuw(e) trainingsdag/-blok inplannen in overleg met de deelnemers.
Oraki is gerechtigd de inhoud en opzet van een training, materiaal, locatie en trainers te wijzigen, zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding heeft.

Prijzen, facturatie en betaling
De actuele prijzen van onze open trainingen staan op onze website (www.oraki.nl) en zijn bindend. Onze trainingen zijn exclusief 21% BTW. Arrangementskosten worden apart vermeld en gefactureerd en zijn belast met BTW.
Oraki is gerechtigd eens per jaar de prijzen te wijzigen.
De door Oraki verzonden factuur betreffende de trainings- en arrangementskosten dient binnen 2 weken na facturering, doch uiterlijk 1 maand vóór de eerste trainingsdag (of het intakegesprek), zonder enige opschorting, aftrek of verrekening door de deelnemer te worden voldaan.
Indien de deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn volledig betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is deelnemer over het volledige factuurbedrag (of onbetaalde deel daarvan) een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan.
Indien tijdige en volledige betaling achterwege blijft is Oraki gerechtigd de deelnemer van deelname uit te sluiten.
De deelnemer is bij niet tijdige en niet volledige betaling steeds verplicht aan Oraki alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte (interne) kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

Auteursrecht
Het auteursrecht op door Oraki uitgegeven brochures, trainingsbeschrijvingen, trainingsmateriaal en andere documenten berust bij Oraki, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van Oraki is het de deelnemer en/of derden niet toegestaan bedoelde documenten –voor commerciële doeleinden- te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Vertrouwelijkheid
Oraki zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
Door het aangaan van een overeenkomst met Oraki wordt aan Oraki toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Oraki uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Oraki zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Aansprakelijkheid
Oraki verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, conform de algemene voorwaarden van de Vereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON). Mocht deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan hij/zij zich schriftelijk richten tot Oraki, Eemnesserweg 63a, 3743 AE te Baarn.

Oraki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Oraki. Indien de training namens Oraki door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Oraki slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Oraki.
De eventuele aansprakelijkheid van Oraki is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Oraki voor de training verschuldigde bedrag (exclusief arrangementskosten), waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
In geen geval is Oraki aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten of schade door bedrijfsstagnatie.
In geval van gebruikmaking door Oraki van een trainingsruimte van derden, ligt alle aansprakelijkheid die verband heeft met de trainingsruimte, zoals voor (brand)veiligheid, bij de betreffende derde.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Oraki en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klik hier als je liever de samenvatting in begrijpelijke taal leest

√ Onze factuur moet binnen 2 weken na factuurdatum en uiterlijk 1 week vóór de start van de training betaald zijn. Is de factuur niet betaald, dan kun je helaas niet mee doen aan de training.

√ Als je je hebt ingeschreven voor een training, dan rekenen wij –en de andere deelnemers- op je deelname.

√ Als je na je inschrijving besluit toch niet deel te nemen, dan kost dat geld:
– Tot 4 weken voor aanvang van de training: €75 annuleringskosten.
– Binnen 4 weken voor de training: 100% van de trainingsprijs.
– Binnen 2 weken voor de training: 100% van de trainingsprijs + locatiekosten.

√ Je kunt je –tot 2 weken voor de training- laten vervangen door een collega (je betaalt alleen €75 vervangingskosten).

√ Heb je je binnen 4 weken afgemeld (100% betaald en niet laten vervangen), dan mag je binnen 1 jaar met 50% korting aan dezelfde training meedoen.

√ Je afmelding/annulering geef je per mail aan ons door: planning@oraki.nl.

√ Bij onvoldoende deelnemers gaat een training niet door. Wij communiceren daar helder over en zoeken samen een alternatief (bijv. trainen in kleinere setting of doorschuiven naar volgende training). Als de training definitief niet doorgaat, krijg je uiteraard je geld terug.

ALGEMENE VOORWAARDEN

IN-COMPANY MAATWERK

TRAININGEN / OPDRACHTEN

Klik hier voor de volledige tekst

Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Oraki training & coaching (verder te noemen: Oraki) betreffende trainingen en andere door Oraki aangeboden diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Oraki.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Oraki komt tot stand doordat:
– door of namens de opdrachtgever via mail akkoord is gegaan met het voorstel OF
– er een planning is afgesproken (mondeling of per mail datum/data vastgelegd) voor de betreffende (deel)opdracht OF
– het voorstel is getekend voor akkoord.

Annulering van een (deel)opdracht
Annulering is: het niet door laten gaan van (een) geplande bijeenkomst(en). Verplaatsen naar een later tijdstip valt hier ook onder.

Annulering dient per mail te geschieden (naar info@oraki.nl of een ander bij de opdrachtgever bekend e-mailadres van de contactpersoon van Oraki).

Als de uitvoering van een (deel)opdracht voor de overeengekomen uitvoeringsdatum door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de onderstaande regeling van toepassing:
o bij annulering binnen 14 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% betaling van het overeengekomen bedrag.
o bij annulering tussen 15 en 28 dagen voor uitvoeringsdatum: 50% betaling van het overeengekomen bedrag.
o bij annulering meer dan 28 dagen voor uitvoeringsdatum: 0% betaling van het overeengekomen bedrag.

Annulering of wijziging door Oraki
Slechts in hoge uitzondering (bijv. plotselinge ziekte van de uitvoerende trainer en vervanging is niet meer mogelijk) zal Oraki een geplande bijeenkomst annuleren.

Annulering door Oraki leidt niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Prijzen
Onze standaardtarieven en prijsopbouw worden op de site gepubliceerd (Zie: In-company maatwerk – Oraki Training & Coaching)
Prijzen, genoemd in een voorstel van Oraki, gelden voor opdrachten die starten in datzelfde kalenderjaar.
Ieder jaar kunnen de prijzen worden geïndexeerd conform de richtlijnen van het CBS.
Tarieven zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten à €0,40 per kilometer (vanaf woonplaats trainer/coach/acteur).

Facturatie en betaling
Facturering vindt als volgt plaats:

  • Voorafgaand aan de training (als de opdracht definitief is): voorbereiding + de helft van de uitvoering.
  • Ná de training (of een deel van de training): de tweede helft van de uitvoering + reiskosten.

Niet-uitgevoerde (deel)opdrachten worden niet gefactureerd (tenzij deze vallen onder de annuleringsafspraken hierboven).
Extra deelopdrachten worden uitsluitend na overleg met de opdrachtgever extra gefactureerd en uitgevoerd.

Door Oraki verzonden facturen dienen binnen 4 weken na facturering, zonder enige opschorting, aftrek of verrekening door de opdrachtgever te worden voldaan.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn volledig betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is opdrachtgever over het volledige factuurbedrag (of onbetaalde deel daarvan) een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan.

Indien tijdige en volledige betaling achterwege blijft is Oraki gerechtigd een lopende opdracht stop te zetten.

De opdrachtgever is bij niet tijdige en niet volledige betaling steeds verplicht aan Oraki alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte (interne) kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

Locatie, catering en overige praktische zaken worden door de opdrachtgever georganiseerd en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Prijsopbouw
Onder een uitvoerend dagdeel verstaan wij een ochtend, middag of avond (3½ uur).

Voor korte activiteiten op locatie bij de klant wordt -in principe- minimaal een dagdeel in rekening gebracht.

Substantiële werkzaamheden op kantoor (anders dan voorbereiding en normale nazorg en contact via mail en/of telefoon) factureren wij in eenheden van een uur. Hierbij valt te denken aan: terugkoppeling/schrijven van verslagen, feedback op stukken, tekstvoorstellen schrijven, etc.

Voorbereidingstijd van (trainings)bijeenkomsten is de helft van de uitvoeringstijd, met een minimum aan voorbereidingstijd van een dagdeel. Dus een training/workshop van twee dagen kost één dag voorbereiding en een workshop van 2 uur (half dagdeel) kost een dagdeel aan voorbereiding.

Deze voorbereidingskosten zijn eenmalig, dus ongeacht het aantal groepen aan wie de betreffende workshop/training gegeven wordt.
Als meerdere trainers dezelfde training verzorgen (voor veel of grote groepen), wordt voor elke trainer voorbereidingstijd gerekend.

Op de bovenstaande vier punten kunnen wij een uitzondering maken in situaties die afwijken van de normale gang van zaken.

Auteursrecht
Het auteursrecht op door Oraki uitgegeven brochures, trainingbeschrijvingen, trainingsmateriaal en andere documenten berust bij Oraki, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van Oraki is het de deelnemer en/of derden niet toegestaan bedoelde documenten –voor commerciële doeleinden- te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Vertrouwelijkheid
Oraki zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
Door het aangaan van een overeenkomst met Oraki wordt aan Oraki toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Oraki uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Oraki zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Aansprakelijkheid
Oraki verplicht zich de trainingen/bijeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, conform de algemene voorwaarden van de Vereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON). Mocht opdrachtgever desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan hij/zij zich schriftelijk richten tot Oraki, Eemnesserweg 63a, 3743 AE te Baarn.

Oraki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Oraki. Indien de training namens Oraki door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Oraki slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Oraki.
De eventuele aansprakelijkheid van Oraki is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever aan Oraki voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
In geen geval is Oraki aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten of schade door bedrijfsstagnatie.
In geval van gebruikmaking door Oraki van een trainingsruimte van derden, ligt alle aansprakelijkheid die verband heeft met de trainingsruimte, zoals voor (brand)veiligheid, bij de betreffende derde.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Oraki en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klik hier als je liever de samenvatting in begrijpelijke taal leest

Onze standaardtarieven en prijsopbouw worden op de site gepubliceerd (Zie: In-company maatwerk – Oraki Training & Coaching).
Prijzen, genoemd in een voorstel van Oraki, gelden voor opdrachten die starten in datzelfde kalenderjaar.
Ieder jaar kunnen de prijzen worden geïndexeerd conform de richtlijnen van het CBS.
Tarieven zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten à €0,40 per kilometer (vanaf woonplaats trainer/coach/acteur).

√ Locatie, catering en overige praktische zaken worden door de opdrachtgever georganiseerd en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

√ Een voorstel wordt beschouwd als een definitieve opdracht als:
– via mail akkoord is gegaan met het voorstel OF
– als er een planning is afgesproken (datum/data vastgelegd) OF
– het voorstel is getekend voor akkoord.

√ Als de uitvoering van een (deel)opdracht voor de overeengekomen uitvoeringsdatum door de klant wordt geannuleerd, is de onderstaande regeling van toepassing:
o bij annulering binnen 14 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% betaling van het overeengekomen bedrag.
o bij annulering tussen 15 en 28 dagen voor uitvoeringsdatum: 50% betaling van het overeengekomen bedrag.
o bij annulering meer dan 28 dagen voor uitvoeringsdatum: 0% betaling van het overeengekomen bedrag.

√ Onder een uitvoerend dagdeel verstaan wij een ochtend, middag of avond (3½ uur).

√ Voor korte activiteiten op locatie bij de klant wordt -in principe- minimaal een dagdeel in rekening gebracht.

√ Substantiële werkzaamheden op kantoor (anders dan voorbereiding en normaal contact via mail en/of telefoon) factureren wij in eenheden van een uur (afgerond naar beneden). Hierbij valt te denken aan: terugkoppeling/schrijven van verslagen, feedback op stukken, tekstvoorstellen schrijven, etc.

√ Voorbereidingstijd is de helft van de uitvoeringstijd, met een minimum aan voorbereidingstijd van een dagdeel. Dus een training/workshop van twee dagen kost één dag voorbereiding en een workshop van 2 uur (half dagdeel) kost een dagdeel aan voorbereiding.

√ Deze voorbereidingskosten zijn eenmalig, dus ongeacht het aantal groepen aan wie de betreffende workshop/training gegeven wordt.
Als meerdere trainers dezelfde training verzorgen (voor veel of grote groepen), wordt voor elke trainer voorbereidingstijd gerekend.

√ Op de bovenstaande vier punten kunnen wij een uitzondering maken in situaties die afwijken van de normale gang van zaken.

√ Facturering vindt als volgt plaats:

  • Voorafgaand aan de training (als opdracht definitief is): voorbereiding + de helft van de uitvoering.
  • Ná de training (of een deel van de training): de tweede helft van de uitvoering + reiskosten.

Niet-uitgevoerde (deel)opdrachten worden niet gefactureerd (tenzij deze vallen onder de annuleringsafspraken hierboven).
Extra deelopdrachten worden uitsluitend na overleg met de opdrachtgever extra gefactureerd en uitgevoerd.

√ En – niet onbelangrijk-: we doen wat nodig is, niet meer (en bij voorkeur ook niet minder).

ONZE KERNWAARDEN

en onze naam

O

Openheid

We zijn duidelijk in wat je van ons mag verwachten (en wat niet). We draaien er niet omheen.

R

Respect

We laten mensen in hun waarde. We realiseren ons dat een mening subjectief is, ook de onze.

A

Aandacht

we luisteren oprecht naar onze klanten en deelnemers. We voelen ons persoonlijk betrokken

K

Kwaliteit

Gedegen en breed opgeleid. Veelzijdig en ervaren. Fris, optimistisch en kritisch. We willen altijd het beste.

I

Integriteit

We gaan zorgvuldig om met mensen. We zijn eerlijk en betrouwbaar. Afspraak = afspraak.